top of page

Regulamin

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych", zwana dalej Konferencją, jest adresowana do studentów uczelni medycznych i młodych lekarzy.

 2. Konferencja odbędzie się w dniach 11 i 12 marca 2023 roku w Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Organizatorem Konferencji jest Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzi Zarząd Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Dermatologicznej WUM oraz powołani przez Zarząd członkowie Komitetu.

 4. Prace przesyłane powinny obejmować zagadnienia wpisujące się w tematykę konferencji w szczególności: nauki podstawowe
  i postępy w badaniach diagnostycznych i molekularnych chorób skóry i błon śluzowych, nowe wyzwania i problemy w chorobach skóry i błon śluzowych, manifestacje skórne chorób ogólnoustrojowych i inne.

 5. Dopuszczalne formy prac to: prace poglądowe, prace oryginalne, opisy przypadków klinicznych.

 6. Oficjalnym językiem sesji międzynarodowych jest język angielski, a polskich sesji Konferencji - język polski.

 7. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.konferencja-dermatologiczna.com.

 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązuje wszystkich Uczestników. 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci wszystkich lat studiów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych, lekarze stażyści oraz doktoranci.

 2. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie abstraktu w wyznaczonym terminie (dla uczestników aktywnych
  lub zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji

  oraz w mediach społecznościowych (dla uczestników biernych).

 4. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników biernych (w tym drugiego autora i pozostałych współautorów prezentowanych prac) zostanie udostępniony w mediach społecznościowych na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku w dniu 13 lutego 2023 r.
  o godzinie 20.00 i będzie otwarty do 28 lutego 2023 r. do godziny 20:00. 

 5. Każdy aktywny Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji w formie elektronicznej na podany w formularzu adres mailowy w terminie do 28 dni roboczych od zakończenia Konferencji.      

ZASADY KWALIFIKACJI PRAC

 1. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie abstraktu do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 23:59 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji www.konferencja-dermatologiczna.com.

 2. Streszczenia muszą być przygotowane w języku angielskim.

 3. Zgłoszenie nie może zawierać tabel, wykresów oraz rysunków.

 4. Streszczenie powinno zawierać od 150 do 250 słów - prace przekraczające tę granicę nie będą rozpatrywane. Limit słów nie obejmuje tytułu pracy
  i danych autorów.

 5. Podczas Konferencji odbędzie się:

 • sesja prac case report w języku polskim i angielskim

 • sesja prac poglądowych w języku polskim i angielskim

 • sesja prac oryginalnych w języku angielskim

 • sesja prac stażystów i doktorantów w języku polskim (dla prac oryginalnych, poglądowych oraz przypadków klinicznych)

 1. Streszczenie powinno składać się z następujących części:

  1. W przypadku prac oryginalnych:  introduction, aim of the study, materials and methods, results, conclusions.

  2. W przypadku prac case report:  introduction, case description, conclusions.

  3. W przypadku prac poglądowych: bez podziału na poszczególne podsekcje.

 2. Tytuł pracy powinien być przesłany zarówno w języku polskim,
  jak i angielskim, niezależnie od sesji, w której praca zostanie zaprezentowana.

 3. Stażyści i doktoranci mogą zgłosić abstrakt jedynie do sesji im dedykowanej odbywającej się w języku polskim.

 4. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która kwalifikuje zgłoszone prace do zaprezentowania na Konferencji.

 5. Autorzy prac zostaną poinformowani o wyniku kwalifikacji drogą mailową do dnia 14 lutego 2023 r. Jednocześnie otrzymają informację o zakwalifikowaniu do poszczególnych sesji.

 6. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy jest ostateczna.

 7. Streszczenia prac wybranych do prezentacji zostaną opublikowane on line
  w czasopiśmie "Przegląd Dermatologiczny".

 8. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Konferencji oraz wyrażeniem zgody na publikację streszczenia. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania Regulaminu ponoszą autorzy pracy.                

 

ZASADY PREZENTACJI PRAC

 1. Pracę prezentuje tylko jeden spośród autorów, wskazany przy zgłoszeniu abstraktu.

 2. Prace w sesjach międzynarodowych prezentowane są w języku angielskim. Podczas polskich sesji prezentację należy wygłosić w języku polskim.

 3. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej.

 4. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Microsoft PowerPoint lub jego odpowiedniku i zapisana w formacie .ppt lub .pptx. Tytuł prezentacji powinien zawierać: tytuł pracy oraz imię i nazwisko prezentującego.

 5. Prezentacje odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny.

 6. Harmonogram prezentacji prac zostanie zamieszczony na stronie www.konferencja-dermatologiczna.com nie później niż 3 dni przed Konferencją.

 7. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w harmonogramie.

 8. Sesje w języku polskim będą odbywać się równolegle z sesjami w języku angielskim.

 9. Czas przeznaczony na prezentację w sesjach ustnych, niezależnie od języka, w którym zostanie wygłoszona praca, wynosi: 5 min + dyskusja (max. 1 min) dla sesji prac oryginalnych i prac poglądowych, 4 min + dyskusja (max. 1 min) dla sesji przypadków klinicznych.

 1. Termin nadsyłania prezentacji - 2 marca 2023 roku. 

 2. Wszyscy autorzy prac (współautorzy zarejestrowani jako uczestnicy bierni) mają prawo do udzielania się  w dyskusji. 

 3. Osoba, która prowadzi sesję ma prawo przerwać prezentację lub dyskusję
  w przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu.

 4. Osoba prezentująca pracę podczas Konferencji (uczestnik aktywny) otrzymuje Certyfikat Wygłoszenia Pracy  (1 certyfikat na 1 pracę)    

ZASADY OCENY PRAC

 1. Komitet Organizacyjny Konferencji powołuje Jury.

 2. W skład Jury wchodzić będą pracownicy naukowi, uznani specjaliści w danej dziedzinie.

 3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

 4. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

 5. Zwycięzcy poszczególnych sesji zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas uroczystego zakończenia konferencji  po wygłoszeniu wszystkich prac.

 6. Informacje dotyczące wyników nie będą udzielane telefonicznie.

 7. Informacje dotyczące wyników i Konferencji zostaną zamieszczone
  na stronie www.konferencja-dermatologiczna.com.

 

 

PUNKTY KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konferencji.

 2. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Uczestnik Konferencji przesyłając swoją pracę wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich danych podanych podczas rejestracji pracy dla celów organizacji Konferencji przez Komitet Organizacyjny, do przygotowania książki abstraktów, publikowania tytułu pracy, streszczeń i wyników konkursu na stronie internetowej www.konferencja-dermatologiczna.com.

 4. Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.

bottom of page